Meny
21569812

Profesjonell eller installatør?

Oppdag dine personlige fordeler
 • Opptil 5 års garanti

 • 10000+ produkter

 • Firma: Kjøp nå betal senere

Generelle vilkår og betingelser for Lampedirekte.no


 

Artikkel 1 – Virkeområde

 1. Begrepet «Any Lamp» i disse generelle betingelser og vilkår, og på nettsiden betyr:

Det private aksjeselskapet, Any Lamp B.V. har sitt registrerte kontor i Oslo, Norge. Virksomhetens plassering:

 • Cort Adelers Gate 16
 • Tredje og fjerde etasje
 • 0254 Oslo
 • Norge
 • Telefonnummer: 23 96 10 97

E-postadresse: [email protected];

 • Organisasjonsnummer: 916940688
 • Momsregistreringsnummer: NO916940688 MVA
 • EORI nummer: NL852832515 

 • Disse generelle betingelser og vilkår gjelder for alle avtaler, for eksempel en bestilling av kunden (heretter referert som «kjøperen») plassert på Any Lamp gjennom www.lampedirekte.no – og levert av Any Lamp til kjøperen. En referanse av kjøperen til hans/hennes (generelle) betingelser og vilkår eller innkjøpsbetingelser og deres anvendbarhet blir eksplisitt avslått av Any Lamp.
 • Ved å plassere en bestilling vil kjøperen automatisk gi samtykke til disse betingelser og vilkår, og erklærer dermed å ha lest og forstått dem.
 • Betingelsene og vilkårene kan bli levert ved henvendelse, og kan når som helst bli funnet på nettsiden nevnt ovenfor.
 • Artikkel 2 – Konkludering av avtalen

  1. Avtalen konkluderes i det øyeblikk Any Lamp mottar bekreftelse av kjøperen ved at kjøperen bestiller en vare fra Any Lamp.
  2. Any Lamp vil øyeblikkelig informere kjøperen elektronisk om kvitteringen for bestillingen. Så lenge denne aksepten ikke har blitt bekreftet, kan kjøperen kansellere avtalen.
  3. Any Lamp forbeholder seg retten til å nekte bestillingen uten å angi årsaker til dette.
  4. Kjøperen, som oppgir kontaktdetaljer og andre data i relasjon til avtalen, garanterer at disse opplysningene er riktige, fullstendige og oppdaterte. Kjøperen plikter å korrigere feil i betalingsinformasjonen ovenfor Any Lamp øyeblikkelig.

  Artikkel 3 – Priser og betaling

  1. Prisene som nevnes i relasjon til tilbudene er ekskludert merverdiavgift, er i NOK, og er forbeholdt skrivefeil. Prisene ekskluderer leveransekostnader; disse nevnes separat.
  2. Prisene som ble nevnt i forestående paragraf vil ikke økes av Any Lamp etter konkludering av avtalen, med mindre rettslige tiltak nødvendiggjør dette eller hvis produsenten øker prisene i mellomtiden. I slike tilfeller vil kjøperen være pliktet til å kansellere avtalen ved å sende en skriftlig beskjed til Any Lamp.
  3. Betaling foregår ved å bruke en av betalingsmetodene nevnt på nettsiden, på de betingelser beskrevet der.
  4. Any Lamp kan tilegne seg informasjon for å vurdere om kjøperen er i stand til å betale, og om alle fakta og faktorer relatert til det å inngå avtale på en forsvarlig måte. Hvis (som følge av denne undersøkelsen) Any Lamp finner årsaker til å ikke inngå avtale, er selskapet berettiget til å nekte ordren, eller å legge til ekstra betingelser for aktuell ordre.

  Artikkel 4 – Illustrasjoner og spesifikasjoner

  1. Alle illustrasjoner av produkter og relaterte spesifikasjoner, størrelser og data presentert på nettsiden Any Lamp er bare omtrentlige. Det leverte produktet kan variere litt i farge, størrelse, etc. fra disse illustrasjonene og spesifikasjonene. Dette resulterer ikke i at produktet ikke møter kravene i avtalen.
  2. Tydelige feil og mangler i forhold til paragraf 1 i denne artikkelen, og til artikkel 3, paragraf 1, er ikke bindende for Any Lamp.

  Artikkel 5 – Levering

  1. Any Lamp vil gjøre sitt beste når det gjelder å godkjenne og utlevere produktene. Leveringstidene angitt her og på nettsiden er bare indikativ. Kjøperen kan ikke utlede rettigheter fra disse indikasjonene, og de er heller ikke tidsfrister for levering.
  2. Adressen som blir oppgitt av kjøperen vil være leveringspunktet. Any Lamp leverer kun til oppgitt adresse, med mindre noe annet er blitt avtalt i en skriftlig avtale.
  3. Any Lamp forbeholder seg retten til å utføre delleveringer, hvor det i visse tilfeller kan forekomme separate fakturaer.
  4. Any Lamp behandler aksepterte ordre etter konkludering av avtalen med passende hastighet, men innenfor mindre enn 30 dager. I tilfelle leveransen skjer utenfor denne perioden, vil Any Lamp informere kjøperen så snart de kunnskap om forsinkelsen. Any Lamp stilles ansvarlig hvis det ikke leveres til tide etter å ha fått skriftlig beskjed om en rimelig tidsfrist. I et slikt tilfelle vil kjøperen være berettiget til å (delvis) kansellere avtalen uten kostnader. Alternativt kan en annen tidsfrist eller produktbestilling bli avtalt.
  5. I tilfelle ordren ikke kan fullføres enten fullstendig eller delvis, vil Any Lamp informere kjøperen så snart de har blitt informert om dette. I et slikt tilfelle vil kjøperen kunne være berettiget (delvis) til å kansellere avtalen uten kostnader.
  6. I tilfelle kansellering i samsvar med paragraf 4 og 5 skjer, skal Any Lamp øyeblikkelig betale tilbake aktuelle sum mottatt. Kjøperen er ikke berettiget til kompensasjon for eventuelle skader.
  7. Any Lamp påtar seg risikoen assosiert med produktet helt til det tidspunkt produktet er levert til kjøperen, med mindre det er tydelig avtalt noe annet.

  Artikkel 6 – Kanselleringsperiode og retten til å trekke seg

  1. Kjøperen har rett til å kansellere avtalen, uten grunn, innen 14 dager etter at enten produktet er mottatt, eller at kvittering er mottatt fra en tredjepart. Denne 14-dagers perioden starter dagen etter at produktet er mottatt, eller etter at den siste delen av flere leveringer er mottatt, i det tilfellet tilsendingen skjer i separate deler.
  2. For å utøve retten til å trekke seg må kjøperen informere Any Lamp ved å sende en entydig erklæring (post, fax eller e-post) angående hans/hennes beslutning. Kjøperen kan bruke standardskjemaet i Appendix 1, men er ikke forpliktet til å bruke det. Kjøperen kan fylle ut og sende dette standardskjemaet eller en annen tydelig formulert erklæring til [email protected], eller sende en returforespørsel som finnes på vår nettside.
  3. Kjøperen bør returnere produktet så raskt som mulig til Any Lamp, men ikke senere enn 14 dager etter å ha sent erklæringen nevnt i paragraf 2, og bør returneres som beskrevet i neste paragraf.
  4. Produktet bør returneres via rekommandert post i originalemballasjen (inkludert tilbehør og dokumenter), med medfølgende beskyttende materialer, og i ubrukt og uskadet tilstand. Kostnader som følger på grunn av tilbakesending av produkter skal betales av kjøperen.
  5. I løpet av kanselleringsperioden skal kjøperen behandle produktet og all emballasje med forsiktighet. Kjøperen skal kun åpne emballasjen så langt det er nødvendig for å finne ut om produktet vil beholdes eller ikke. Kjøperen er kun ansvarlig for redusert verdi av produktet som følge av at det blir behandlet på en annen måte enn hva som er nødvendig for å fastsette produktets natur, karakteristikker og funksjon.
  6. Etter en vellykket kansellering skal Any Lamp betale tilbake den summen som er betalt av kjøperen (inkludert utgifter for førstegangslevering) innen 14 dager etter mottatt erklæring nevnt i paragraf 2. Any Lamp kan vente med tilbakebetalingen helt til alle produkter er levert tilbake, eller helt til kjøperen har bevis for at produktet er levert tilbake, alt etter hva som skjer først.
  7. Hvis kjøperen har valgt en dyrere leveringsmetode enn den billigste metode tilgjengelig, skal ikke Any Lamp være forpliktet til å betale de ekstra kostandene som måtte påløpe for den dyrere leveringsmetoden.

  Artikkel 7 – Tilbakeholdelse av produkt

  1. Hvor dette er aktuelt, skal Any Lamp anses som eier av alle produkt levert av Any Lamp helt til det øyeblikket hvor produktet blir betalt av kjøperen (inklusivt mulige renter og/eller kostnader), i samsvar med passende avtale eller tidligere/senere, lignende avtaler.

  Artikkel 8 – Garanti og overholdelse av standarder

  1. Any Lamp garanterer at de leverte produktene møter rettslige krav angående brukbarhet, pålitelighet og holdbarhet, i den grad det er rimelig tiltenkt av alle parter i kjøpsavtalen.
  2. Så langt dette er mulig, skal kjøperen være forpliktet til å sjekke produktet ved mottakelse. Hvis det leverte produktet blir oppdaget for å være feil produkt, utilstrekkelig eller ufullstendig, skal kjøperen (før han går videre med å sende tilbake produktet) informere Any Lamp om manglene så raskt som mulig på den måten som er beskrevet på nettsiden. Mulige mangler og feilaktige leveringer skal rapporteres til Any Lamp skriftlig; i tilfellet kjøp utført av forbruker innen 14 dager (i noen tilfeller innen 2 måneder) etter at oppdagelsen er gjort, og i alle andre tilfeller innen en rimelig periode etter oppdagelse, eller etter det i all rimelighet burde ha blitt oppdaget. Mulige tilbakeleveringer skal skje via rekommandert post i originalemballasjen (inkludert tilbehør og dokumenter), i den tilstand produktet var ved mottakelse, og på den måten indikert av Any Lamp.
  3. I det tilfellet de leverte produktene ikke møter kravene i avtalen, skal Any Lamp reparere eller erstatte produktene uten kostnad, eller lage en skriftlig ordning om kompensasjon av skader med kjøperen.
  4. Kjøperen kan ikke påberope seg garantien som er beskrevet i paragraf 1 hvis det leverte produktet har blitt utsatt for unormale omstendigheter, hvis kjøperen ikke har behandlet produktet på en forsvarlig måte, eller hvis produktet har blitt behandlet på en annen måte enn hva som er indikert av Any Lamp og/eller i produktets bruksanvisning, eller hvis kjøperen har reparert og/eller modifisert det leverte produktet, eller hvis kjøperen har fått produktet reparert av en tredjepart på vegne av kjøperen.

  Artikkel 9 - Ansvarsfraskrivelse

  1. Ikke under noen omstendigheter skal Any Lamp bli holdt ansvarlig for skader, inkludert ytterligere kompensasjon, kompensasjon for indirekte skader, følgeskader, eller skader for tapt fortjeneste (av kjøper og/eller tredjepart), unntatt i det tilfellet hvor tilsiktet eller åpenbar skade er utført av Any Lamp.
  2. Any Lamp kan ikke holdes ansvarlig for feil og/eller uaktsomhet fra leverandørenes eller agentenes side.
  3. Hvis kjøperen ikke kan motta produktet (uansett årsak og uten feil fra Any Lamp sin side) på grunn av at kravene som er beskrevet i artikkel 2 paragraf 4 ikke blir møtt, skal ikke Any Lamp holdes ansvarlig for de følgelige skadene og er ikke forpliktet til å erstatte det aktuelle produktet.
  4. Any Lamps forpliktelse og skadekompensasjon er alltid begrenset av fakturabeløpet til produktet, eller (etter skjønn fra Any Lamp) av det passende maksimale beløp som kan betales i slike tilfeller av Any Lamps ansvarsforsikring.
  5. Bestemmelsene som er angitt i denne artikkelen påvirker ikke det lovfestede ansvar hos Any Lamp i kraft av obligatoriske lovbestemmelser.

  Artikkel 10 – Klageprosedyre

  1. Klager på gjennomførelsen av kjøpsavtalen bør bli sendt innen en rimelig tid på en fullstendig og tydelig måte ved å bruke [email protected] eller via telefon, etter at kjøperen har oppdaget manglene eller avvikene fra det som har blitt avtalt.
  2. Klager som sendes til Any Lamp vil bli behandlet innen 14 dager etter at klagen er mottatt. Hvis en klage krever en overskuelig lengre behandlingstid, skal Any Lamp svare innen 14 dager med en beskjed om at klagen er mottatt og med en indikasjon på når kjøperen kan forvente et mer detaljert svar.

  Artikkel 11 – Kjøp utført av ikke-forbrukere

  1. Følgende bestemmelser i disse betingelser og vilkår gjelder eksplisitt ikke for avtaler mellom Any Lamp og en kjøper som arbeider i en virksomhet eller i en profesjonell kapasitet:
   1. Art. 2 paragraf 2 angående retten til å kansellere kjøpsavtalen;
   2. Art. 3 paragraf 2 angående retten til å kansellere kjøpsavtalen i tilfelle økt pris;
   3. Art. 5 paragraf 4 angående maksimal leveringsperiode på 30 dager;
   4. Art. 6 paragraf 1 angående retten til å trekke seg;
   5. Art. 8 paragraf 3 angående reparering og erstatning.

  Artikkel 12 – Andre bestemmelser

  1. Hvis noen av disse bestemmelsene i betingelsene og vilkårene blir ansett som ugyldig, kansellert eller annullert, vil de resterende bestemmelsene fortsatt gjelde, og en alternativ bestemmelse som ligner så mye som mulig på de forrige bestemmelser som ble annullert skal avtales ved gjensidig konsultasjon.
  2. Bestemmelsene til «Vienna Sales Convention» er ikke gjeldene.
  3. Nederlandsk lov gjelder eksklusivt i alle avtaler og deres bestemmelser inngått mellom Any Lamp og kjøperen.
  4. Oost-Brabants tingrett har eksklusiv jurisdiksjon over tvister mellom Any Lamp og kjøperen, med mindre Any Lamp velger å sende inn tvister til tingretten ved kjøperens bosted.

  Any Lamp B.V. 2015

  Appendix 1: Standard Kanselleringsskjema

  (Fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å trekke deg fra kjøpsavtalen) 
  Last ned her